બાળકોને રસી આપ્યા બાદ જ સ્કુલો શરૂ કરો : કોવિડ ટાસ્ક ફોર્સ

મહારાષ્ટ્રમાં ૮માંથી ૧૨મા ધોરણની સ્કૂલો શરૃ થઇ ગઇ છે. અત્યારે રહેલાથી આઠમાં ધોરણના વર્ગો શરૃ કરવાની વિચારણા થઇ રહી છે. આ અંગે પાલિકાએ પ્રાયમરી સ્કૂલો શરૃ કરવા માટે અનુકૂળતા ધર્શાવી … Read More