સ્વચ્છતા સર્વેક્ષણમાં ભુજે ૪૮૪ અંકનો સુધારો કર્યો

સરકાર દ્રારા ત્રણ જુદી-જુદી કેટેટરીમાં માર્ક આપવામાં આવે છે. જેમાં નગરપાલિકાઓ દ્વારા કરાતી કામગીરી એટલે કે સર્વિસ લેવલ પ્રોસેસના સોથી વધારે ૨૪૦૦ અંક હોય છે. જેમાં ડોર-ટુ ડોર કચરા કલેક્શન, … Read More