પગાર ધોરણની માંગ સાથે વડોદરા ફાયર બ્રિગેડ જવાનોએ કાળી પટ્ટી ધારણ કરી વિરોધ કર્યો

ઉચ્ચત્તર પગાર ધોરણની માગ સાથે વડોદરા મહાનગરપાલિકાના ફાયર બ્રિગેડ વિભાગના જવાનોએ કાળી પટ્ટી ધારણ કરીને આજે ફરજ બજાવી હતી. નોકરીના ૧૩ વર્ષ પૂર્ણ થયા હોવા છતાં ઉચ્ચતર પગાર ધોરણનો લાભ … Read More